Tuần 31 - Ngôi nhà chung


Chính tả - Tuần 31 Trang 58
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1 Điển vào chỗ trống r, d hoặc gi. Giải câu đố.


Luyện từ và câu - Tuần 31 Trang 59
1 Viết tên các nước mà em biết.


Chính tả - Tuần 31 Trang 59
Giải bài tập Chính tả - Tuần 31 Trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 31 Trang 60
Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến