Tuần 31 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 với lời giải chi tiết. Câu 2: Nối các từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B cho phù hợp


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 50, 51

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, vui học trang 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 6: Khoanh tròn cặp quan hệ có từ trong các câu sau


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung