Tuần 31 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 49, 50
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3 trang 49, 50 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 50, 51
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 31 câu 4, 5, 6, vui học trang 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 4: Điền dấu phẩy vào chỗ ngăn cách các bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì? với các bộ phận khác trong câu:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa