Tuần 30 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 3 : Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 30 000, chiều dài một sân vận động là 3cm. Tính chiều dài thật của sân vận động đó theo đơn vị mét.


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 45, 46

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 7 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Quãng đường từ nhà em đến trường dài 1500m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 000, quãng đường đó dài …… mm.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến