Tuần 30 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 2: Tìm những từ ngữ chỉ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 46, 47

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, vui học trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 5: Thêm vế câu để được câu hoàn chỉnh


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung