Tuần 30 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 42, 43, 44

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3 trang 42, 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 44, 45

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 30 câu 4, 5, 6, vui học trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 4. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung