Tuần 30 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 45, 46, 47

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3 trang 45, 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6 trang 47, 48

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 30 câu 4, 5, 6 trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in nghiêng trong mỗi câu dưới đây rồi viết vào dòng bên dưới:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung