Tuần 3 - Thương người như thể thương thân


Chính tả - Tuần 3 trang 17

Giải câu 1, 2 bài Chính tả tuần 3: Cháu nghe câu chuyện của bà trang 17 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :


Luyện từ và câu - Từ đơn và từ phức trang 17, 18

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Từ đơn và từ phức trang 17, 18 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :


Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 19, 20

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 19, 20 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm trong truyện Người ăn xin, viết lại những câu kể lại ý nghĩa của cậu bé:


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Nhân hậu - Đoàn kết trang 21, 22

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết trang 21, 22 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm từ a) chứa tiếng hiền b) chứa tiếng ác


Tập làm văn - Viết thư trang 22, 23

Giải phần nhận xét, luyện tập bài Tập làm văn - Viết thư trang 22, 23, VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn, trả lời các câu hỏi sau :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung