Tuần 3 - Mái ấm


Chính tả - Tuần 3 trang 11

1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :


Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 12

Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ sự so sánh.


Chính tả - Tuần 3 trang 13

1. Điền vào chỗ trống ăc hoặc oăc :


Tập làm văn - Tuần 3 trang 14

1. Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến