Tuần 3 - Mái ấm


Chính tả - Tuần 3 trang 11
1. a) Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :


Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 12
Gạch dưới hình ảnh so sánh trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây. Viết lại từ chỉ sự so sánh.


Chính tả - Tuần 3 trang 13
1. Điền vào chỗ trống ăc hoặc oăc :


Tập làm văn - Tuần 3 trang 14
1. Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với một người bạn mới quen.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa