Tuần 29 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 41, 42

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 7. Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến