Tuần 29 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 40, 41, 42

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3 trang 40, 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 1d: Viết 1 - 2 câu nói về tình cảm của em dành cho mẹ


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 42, 43

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, vui học trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 4: Thêm vế câu để tạo câu ghép, dưới quan hệ từ và cặp quan hệ từ trong câu


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung