Tuần 29 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 38, 39, 40

Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3 trang 38, 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 40, 41

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 29 câu 4, 5, 6, vui học trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 4: Viết cách nói phù hợp vào chỗ trống trong bảng sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung