Tuần 29 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 44, 45

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 1 tuần 29 câu 5, 6, 7, vui học trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung