Tuần 29 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 29 câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền s hoặc x vào chỗ trống?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 41, 42
Giải Cùng em học tiếng việt 2 tập 2 tuần 29 câu 5, 6, 7, vui học trang 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 5: Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa