Tuần 28 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 4: Hãy đặt một câu có sử dụng phép liên kết bằng cách thay thế từ ngữ?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 39, 40

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, vui học trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 4: Hãy đặt một câu có sử dụng phép liên kết bằng cách thay thế từ ngữ


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung