Tuần 28 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 35, 36
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3 trang 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, vui học trang 37, 38
Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 28 câu 4, 5, vui học trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 4. Hãy thêm bộ phận còn thiếu để hoàn thành câu.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa