Tuần 28 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 39, 40

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3 trang 39, 40 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 40, 41, 42

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 28 câu 4, 5, 6, vui học trang 40, 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới các bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong các câu sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung