Tuần 28 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ viết sai chính tả:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 39
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, vui học trang 39 với lời giải chi tiết. Câu 5: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? Trong các câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa