Tuần 27 - Những người quả cảm


Chính tả - Tuần 27 trang 53

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 27: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 53 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau


Luyện từ và câu - Câu khiến trang 54

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu khiến trang 54 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Em hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo)


Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 54, 55

Giải đề văn bài Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 54, 55 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Hãy chọn viết theo một trong bốn đề bài sau. 3. Tả một cây hoa


Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến trang 56, 57

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến trang 56, 57 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây. Nêu rõ tình huống có thể dùng mỗi câu khiến ấy


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến