Tuần 27 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu) ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 33, 34

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến