Tuần 27 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 31, 32, 33

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3 trang 31, 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 2. Đọc những đoạn văn sau rồi gạch dưới câu khiến có trong mỗi đoạn:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 33, 34

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 27 câu 4, 5,6, 7, vui học trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 4: Hãy viết câu khiến phù hợp với mỗi tình huống sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung