Tuần 27 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35, 36
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 37, 38
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, vui học trang 37, 38 với lời giải chi tiết. Câu 5: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào? trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa