Tuần 27 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, vui học trang 35, 36

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, vui học trang 35, 36 với lời giải chi tiết. Câu 5: Chọn từ ngữ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống để có đoạn văn hoàn chỉnh nói về biển:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung