Tuần 26 - Những người quả cảm


Chính tả - Tuần 26 trang 47

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 26: Thắng biển trang 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n


Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 48, 49

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? em vừa tìm được.


Tập làm văn - Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49, 50

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49, 50 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao?


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 51

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 51 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống những từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với từ dũng cảm


Tập làm văn - Luyện tập miêu tả cây cối trang 52

Giải đề văn bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả cây cối trang 52 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến