Tuần 26 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Mỗi bạn có bao nhiêu tiền ? a) Bạn Hoa có một tờ giấy...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 29, 30, 31

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 29, 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 4. Huy có 10 000 đồng, Huy mua 2 viên tẩy và 1 cái compa. Biết giá 1 viên tẩy ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến