Tuần 26 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 1.Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32, 33

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến