Tuần 26 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 1.a: Tác giả miêu tả màu sắc của những sự vật nào ở nhà Bác?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 32, 33

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, vui học trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 5: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung