Tuần 26 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 28, 29, 30

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3 trang 28, 29, 30 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, đố vui trang 30, 31

Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 26 câu 4, 5, 6, vui học trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước những từ trái nghĩa với từ dũng cảm.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung