Tuần 26 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31
Giải Cùng em hoc Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, vui học trang 32, 33
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, vui học trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa