Tuần 26 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 2. Điền r, d hay gi vào chỗ trống?


Giải câu 5, 6, vui học trang 31, 32

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, vui học trang 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết lời đáp của em cho mỗi trường hợp sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung