Tuần 25 - Lễ hội


Chính tả - Tuần 25 Trang 31
Tìm và ghi vào chỗ chống các từ (chọn bài tập 1 hoặc 2):


Luyện từ và câu - Tuần 25 Trang 31
1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phất phơ bím tóc Những cậu tre bá vai nhau thì thâm đứng học Đàn cò áo trắng Khiêng nắng Qua sông Cô gió chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.


Chinh tả - Tuần 25 Trang 33
Giải bài tập Chinh tả - Tuần 25 Trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 25 Trang 34
Quan sát một ảnh lễ hội (ảnh màu, trong Tiếng Việt 3, tập hai, trang 64), viết 4-5 câu nói về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa