Tuần 25 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 24 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Tính rồi rút gọn : a) 1/3 x 1/5 ; b) 3/5 x 2/7 ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 25, 26
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 5: Biết rằng, khoảng 3/5 khối lượng cơ thể người là nước. Một người nặng 55kg, hỏi lượng nước trong cơ thể người đó là bao nhiêu ki-lô-gam?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa