Tuần 25 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ? Nối hai đồng hồ đó với nhau...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 25, 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 5. Có 4 can chứa 20 lít nước mắm. Hỏi 9 can như thế chứa được bao nhiêu lít nước mắm...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến