Tuần 25 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 : 1 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 27, 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 27, 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 6. Nối mỗi câu với đống hồ thích hợp : Hoa cùng cô giáo và các bạn đến vườn thú...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến