Tuần 25 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 26, 27, 28
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3 trang 26, 27, 28 với lời giải chi tiết. Câu 2: Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 28, 29
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 4, 5, 6, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 6: Em trò chuyện với bạn rồi ghi lại cuộc đối thoại đó


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa