Tuần 25 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25, 26

Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 25, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 27

Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, vui học trang 27 với lời giải chi tiết. Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm sau:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung