Tuần 25 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, vui học trang 28, 29
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đọc đoạn thơ dưới đây và thực hiện yêu cầu:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa