Tuần 25 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27, 28
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27, 28 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền vào chỗ trống ch hay tr?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 28, 29
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt câu hỏi cho phần in nghiêng trong mỗi câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa