Tuần 24 - Cùng em học Toán 5


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 với lời giải chi tiết. Câu 3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) 10% của 260 là ……


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 27, 28, 29

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 27, 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 7. Một mảnh vườn hình thang vuông có đáy lớn là 30m, đáy bé 20m, chiều cao 15m. Người ta đào một cái ao hình vuông cạnh 15m sát phần góc vuông của hình thang, phần còn lại làm vườn rau. a) Tính diện tích ao, diện tích vườn rau ; ...


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Chữ số 7 trong số thập phân 3,475 có giá trị là ……


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến