Tuần 24 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21, 22

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 22, 23

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 6. Với 4 que tính, em có thể xếp được bao nhiêu chữ số La Mã ? Đó là số nào ? ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến