Tuần 24 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22, 23

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 12 : 4 = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 23, 24, 25

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 23, 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) : Số gồm 2 nghìn, ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến