Tuần 24 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 23, 24, 25

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3 trang 23, 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 3: Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 25, 26

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 24 câu 4, 5, 6, vui học trang 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới những cặp từ hô ứng trong mỗi câu sau


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung