Tuần 24 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 23, 24

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3 trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 1: Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 24, 25

Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 24 câu 4, 5, 6, vui học trang 24, 25 với lời giải chi tiết. Câu 4: Câu nào sử dụng sai dấu phẩy? Khoanh vào chữ cái đặt trước câu đó:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung