Tuần 24 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền x hoặc s vào chỗ trống:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 25, 26

Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, vui học trang 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 5: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào từng ô trống trong đoạn văn sau cho phù hợp:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung