Tuần 23 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18 với lời giải chi tiết. Câu 4. Mỗi ngày đội thợ thủ công làm được 1030 sản phẩm. Hỏi sau một tuần đội thợ thủ công đó làm được ....


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 19, 20
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 7. Bốn xe tải chở 1368 thùng hàng về kho. Biết rằng mỗi xe chở số thùng hàng như nhau...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa