Tuần 23 - Cùng em học Toán 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 7. Nối phép chia với số (kết quả) thích hợp (theo mẫu)...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến