Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền l hoặc n vào chỗ trống:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 21, 22
Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, vui học trang 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 6: Chép lại từ 3- 5 điều trong nội quy của lớp em.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa