Tuần 22 - Sáng tạo


Chính tả - Tuần 22 Trang 17
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.


Luyện từ và câu - Tuần 22 Trang 18
1 Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở tuần 21, 22, hãy tìm và viết các từ ngữ :


Chính tả - Tuần 22 Trang 19
Giải bài tập Chính tả - Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 22 Trang 20
Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu).


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa