Tuần 22 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình vẽ biểu diễn phân số bằng 1/3 ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 16, 17
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 6 : Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 6/5 ... 4/5 ; 9/13 ... 9 /27 ; ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến