Tuần 22 - Cùng em học Tiềng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 với lời giải dễ hiểu. Câu 1c: Tác giả câu chuyện trên muốn khuyên chúng ta điều gì?


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 17, 18

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, vui học trang 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 6: Thêm vế câu để hoàn chỉnh các câu ghép sau


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung